20.10.2015

Обучение

Общинска избирателна комисия Сапарева баня уведомява членовете на секционни избирателни комисии, че обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Сапарева баня ще бъде проведено на 21.10.2015 г. от 17:00 часа в залата на НЧ "Просветен лъч" гр. Сапарева баня.

19.10.2015

Копие от одобрен предпечат на образец-бюлетина за общински съветници

19.10.2015

Копие от одобрен предпечат на образец-бюлетина за кмет на кметство Ресилово

19.10.2015

Копие от одобрен предпечат на образец-бюлетина за кмет на кметство Овчарци

19.10.2015

Копие от одобрен предпечат на образец-бюлетина за кмет на кметство Сапарево

19.10.2015

Копие от одобрен предпечат на образец-бюлетина за кмет на община Сапарва баня

09.10.2015

Съобщение за заседание на ОИК Сапарева баня

ОИК Сапарева баня насрочва заседанието си за 09.10.2015г/петък/ от 16.00ч

09.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 10 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избирателите/гласоподавателите могат да подадат заявления за гласуване по настоящ адрес:

- Приложение № 12-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове;

- Приложение № 18-НР от книжата за националния референдум.

Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес.

На 10 октомври 2015 г. изтича и срокът, в който гласоподавателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на националния референдум. Заявлението – Приложение № 19-НР от книжата за референдума, се подава до общинската администрация по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в списъка за гласуване на референдума.

05.10.2015

Съобщение за заседание на ОИК Сапарева баня

ОИК Сапарева баня насрочва заседанието си за 05.10.2015г/понеделник/ от 16.00ч

05.10.2015

Съобщение относно регистрация на застъпници в ОИК

 ОИК Сапарева баня Ви съобщава,че заявления за регистрация на застъпници се подават до 23.10.2015 г. Към заявлението (Приложение № 68- МИ от изборните книжа)  се прилага задължително технически носител в електронен вид excel формат. В случаите, когато  заявлението се подава от упълномощени лица се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

05.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК. Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на ОИК Сапарева баня до изборния ден. При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур. Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК. Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум. Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници.

Технически носител в excel формат за предаване на представители.

30.09.2015

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

СЪГЛАСНО ЧЛ.97, АЛ.4 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС: ”ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ВРЕМЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА РАБОТАТА ИМ В СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ, СЕ ОСИГУРЯВАТ КАТО ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ......”

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ.18, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА В СРОК ОТ 7 РАБОТНИ ДНИ ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ЗАЕТОСТ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, Е НЕОБХОДИМО ДА УВЕДОМЯТ ПОДЕЛЕНИЯТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА/ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- Сапарева баня / ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ.4, Т.7 ОТ ЗНЗ/НЕУВЕДОМЯВАНЕ В СРОК ЗА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА/

30.09.2015

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 г. С КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

Zastapnici.xls (в съответствие с Решение № 2113-МИ/11.09.2015 на ЦИК)

 

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office97 включително нагоре) или всички версии на В зависимост от нуждата се ползва една от двата шийта (страници) – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от единия в другия шийт става чрез кликване върху името на шийта в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин – например xls, където 1 – поредният номер заявление, в случай, че не е единствено. Представянето в ОИК може да стане на CD, флаш-памет или на официалния мейл на ОИК, но е валидно само след подаване на заявление (приложение № 68 за застъпници или приложение № 69 за заместващи застъпници) от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и др.подобни). При нужда и/или желание партиите и коалициите могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та. В случай на такова унищожаване може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то
 1. САМО ЗА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ. Заместваният застъпник, заедно с ЕГН-то му се избират от в колоната D от падащо меню във всяка клетка, което показва всички имена и ЕГН-та, въведени в страницата ЗАСТЪПНИЦИ. Това значи, че ако партията (коалицията) има повече от един файл с предложения за застъпници, замяната му става чрез съответния шийт във файла, с който е бил първоначално заявен.
 2. При други проблеми с файла не се колебайте да задавате въпроси на телефона на ОИК-Сапарева баня, поместен на сайта му.

Файлът може да изтеглите тук.

25.09.2015

Съобщение за заседание на ОИК Сапарева баня

ОИК Сапарева баня насрочва заседание на 28.09.2015г. /понеделник/ от 17:00 часа.

24.09.2015

Съобщение за заседание на ОИК Сапарева баня

ОИК Сапарева баня насрочва заседание на 25.09.2015г. /петък/ от 17:00 часа.

22.09.2015

Съобщение за заседание на ОИК Сапарева баня

ОИК Сапарева баня насрочва заседание на 22.09.2015г. /вторник/ от 18:00 часа.

21.09.2015

Съобщение за извънредно заседание на ОИК Сапарева баня

ОИК Сапарева баня насрочва извънредно  заседание на 21.09.2015г. /пoнеделник/ от 12:30 часа във връзка с Решение №2286-МИ-НР/19.09.2015г. на ЦИК.

20.09.2015

Съобщение

ОИК Сапарева баня насрочва заседание на 21.09.2015г. /пoнеделник/ от 17:00 часа.

18.09.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ТЕГЛЕНЕТО НА ЖРЕБИЙ

На 23 септември 2015 г. от 17:00 часа  в  малкия салон на Народно читалище "Просветен лъч- 1905" ОИК Сапарева баня ще определи чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати за общински съветници и кметове, поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините и ще обяви резултатите от жребия.

На 23 септември 2015 г. от 17:30 часа ОИК ще определи чрез жребий  реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

 

До 27 септември 2015 г. ОИК -Сапарева баня ще установи резултатите от подписките на независимите кандидати за общински съветник или кмет.

17.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в  oбщина Сапарева баня, уведомява заинтересованите лица, че регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25.10.2015 год., на територията на  община Сапарева баня са:

 • 13 партии;
 • 2 коалиции;
 • 2 местни коалиции;
 • 3 инициативни комитета за издигане на независими кандидати за кмет  на община Сапарева баня и кметства.
17.09.2015

Съобщение

ОИК Сапарева баня насрочва заседание на 18.09.2015г. /петък/  от 17:00 часа.

15.09.2015

Съобщение

ОИК Сапарева баня насрочва заседание на 16.09.2015г. от 17:00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в  община Сапарева баня , уведомява заинтересованите, че крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.  бе  до 14 септември 2015 г., 18:00 ч.

Документите се приемаха всеки календарен ден  от 07.09.2015г. до 14.09.2015г. от 9:00 до 17:00 часа , а на 14.09.2015г. от 09:00 часа до 18:00 часа на адреса на комисията- гр. Сапарева баня, ул.Германея ” № 1, ет. 3, зала  на общински съвет.

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия  Сапарева баня, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15 септември 2015 г., 9:00ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- гр. Сапарева баня, ул.Германея ” № 1, ет. 3, зала  на общински съвет. 

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи  и съгласно  взето Решение  60-МИ от 14.09.2015г.  на Общинска избирателна комисия  Сапарева баня, при подаване на заявления за регистрация на кандидатските листи от инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 25.10.2015 г., същите прилагат и Списък в структуриран вид на лицата подкрепящи регистрацията на независимите кандидати.

Списъкът  с данните на лицата да бъде предоставен на електронен носител (CD или USB), в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни трябва да съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

Същият да бъде записан веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на партията/коалицията за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на партия „ХХХХХХ" за изборите за общински съветници и кметове"). Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

               Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 88 от ИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 176-МИ / 11.11.2015

  относно: Изпращане до Административен съд-Кюстендил на доказателствен материал по адм.дело № 361/2015 година, за касиране на избора за кмет на община Сапарева баня

 • № 175 - МИ / 04.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради отказ (лични причини) и обявяване избора на следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 174-МИ / 02.11.2015

  относно: Определяне на трима членове на ОИК - Сапарева баня от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци от проведените избори в ТЗ на ГД „ ГРАО” за проверка

всички решения