Общинска избирателна комисия Сапарева баня


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
Сапарева баня, 14.02.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Овчарци

В ОИК Сапарева баня  е постъпило  писмо с вх. №162/22.01.2020г. от Кмета на Община Сапарева баня за произнасяне по компетентност и писмо по email, имащо характер на сигнал от Angel Paliyski с вх.№160/21.01.2020г. в регистъра на ОИК относно компроментиране на избора за кмет на кметство с.Овчарци, общ.Сапарева баня от Радостина Георгиева Сусанина, поради неизпълнение на задълженията по чл.41, ал.3 от ЗМСМА в законоустановения срок.  Към полученото писмо са приложени и Удостоверение с изх.№ 20191230145128/30.12.2019г. и Удостоверение с изх. № 20191230145344/30.12.2019г., издадени от Агенция по вписванията.

 

В писмата се твърди, че лицето Радостина Георгиева Сусанина - кмет на кметство с. Овчарци има регистрирани търговски предприятия по смисъла на ТЗ, а именно „АЛЕКСА 2015” ЕООД,  ЕИК 203428129 със седалище и адрес на управление: с. Овчарци, ул. ”Никола Вапцаров” №6 и ЕТ ”Радостина Сусанина - ИГ”, ЕИК 200714328,  със седалище и адрес на управление: с. Овчарци, ул. ”Никола Вапцаров” №6.

 

На свое заседание, проведено на 23.01.2020г., ОИК Сапарева баня   се запозна с изложеното в писмата. С протоколни решения бяха одобрени писма съответно до Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, НАП, както и до Общински съвет на община Сапарева баня. Беше изискана информация относно това дали в срока по чл.41, ал. 3  от ЗМСМА – от  28.10.2019г. - 28.11.2019г. включително,  г-жа  Радостина Сусанина е предприела действията по прекратяване на дейността и/или за освобождаването й от заеманата длъжност на – ЕТ ”Радостина Сусанина - ИГ” и  от „АЛЕКСА 2015” ЕООД,   както и дали е уведомила писмено за тези свои действия Председателя на Общински съвет  Сапарева баня.

С вх. № 164/23.01.2020г. във входящия регистър на ОИК  Сапарева баня  е заведено писмо от Председателя на Общински съвет  Сапарева баня. В същото се твърди, че Радостина Г. Сусанина  е предприела действия за освобождаването ѝ от длъжност управител  и едноличен собственик на капитала в „ АЛЕКСА 2015” ЕООД, като за целта в Търговски регистър при Агенция по вписвания е подала заявление с вх.№ 20200122114425, като същата е входирала писмото си до Общински съвет едва на 22.01.2020г. с вх.№П-19/22.01.2020г.  Също така от доклад с  вх.№166/24.01.2020г., от постоянната комисия по КОНПИ при Общински съвет Сапарева баня  при проверка на подадените декларации от г-жа Радостина Сусанина, комисията е установила, че има несъответствие между декларираното  и информацията събрана в хода на проверката от Агенция по вписвания – Търговски регистър.

На следващо място в отговор на наше писмо с Вх. № 167/ 03.02.2020г. във входящия регистър на ОИК   Сапарева баня  е заведено писмо от Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЗЮЛНЦ с приложенията към него  относно вписаните обстоятелства по партидата на „АЛЕКСА 2015”ЕООД  за времето  от нейното създаване до настоящият момент. Видно от съдържанието на Удостоверенията за актуално състояние, се установява, че: лицето Радостина Георгиева Сусанина, ЕГН -----------  има регистрирано търговско дружество „АЛЕКСА 2015” ЕООД,  ЕИК 203428129 със седалище и адрес на управление: с. Овчарци, ул. ”Никола Вапцаров” №6  и е предприела действия по прехвърляне на дружествени дялове, които обаче действия са извършени извън срока по чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

В същото време Радостина Сусанина е и  едноличен собственик на  ЕТ ”Радостина Сусанина - ИГ”, със седалище и адрес на управление: с. Овчарци, ул. ”Никола Вапцаров” №6,  като последното е регистрирано през  2009г. и до 31.01.2020г. не са предприети действия по заличаване на ЕТ.

Служебно в рамките на своите правомощия ОИК  извърши във входящият си регистър проверка дали в периода от 28.10.2019г. – 28.11.2019г. включително, Радостина Сусанина е уведомила ОИК за предприети действия по член 41 ал.3 от ЗМСМА. От проверката ОИК установи, че същата не е уведомила ОИК Сапарева баня  в законовия едномесечен срок, считано от 28.10.2019г. до 28.11.2019г., за предприети действия по прекратяване на дейността като търговец и/или по освобождаване на длъжност подробно визирана в член 41 ал.1 от ЗМСМА, както по отношение на ЕТ ”Радостина Сусанина-ИГ”,  така и по отношение на „АЛЕКСА 2015” ЕООД.

С оглед на гореизложеното и в изпълнение на задълженията си по чл. 42, ал.3 ЗМСМА ОИК изпрати  писмо с изх.№  045/05.02.2020г. до г-жа Радостина Сусанина, с което я  уведомява за получения сигнал срещу нея. Уведомлението ѝ  беше връчено  по пощата с обратна разписка, като ѝ бе дадена възможност в 3- дневен срок от получаването на същото да изрази писмено възражение. Радостина Сусанина е получила писмото от ОИК на 10.02.2020г. С входящ номер № 170/13.02.2020г. във входящия регистър на ОИК - Сапарева баня   е  постъпило  писмено възражение  от Радостина Георгиева Сусанина   с приложени: Извлечение от търговския регистър на „Алекса 2015” ЕООД и Справка /извлечение/ от системата на НАП за история на осигуряването на самоосигуряващите  се лица към 07.02.2020г. - Радостина Сусанина.

 ОИК се запозна подробно с депозираното писмено възражение от Радостина Георгиева Сусанина  и с така изложените в него съображения и приложени писмени доказателства, които бяха  описани по-горе.

 Във възражението Радостина Георгиева Сусанина, заявява, че считано от 28.01.2020г. е прекратила правоотношенията си в качеството й на управител и едноличен собственик на капитала с юридическото лице „Алекса 2015” ЕООД. Също така не отрича, че прекратяването не е в срока, но това се е дължало с несъобразяване с въпросния срок, поради пропуск от нейна страна, а не е умишлено деяние и че след  като е била уведомена е предприела необходимите действия. 

 

По отношение на ЕТ” Радостина Суснина –ИГ”  твърди, че не са нарушени законовите разпоредби, тъй като едноличния търговец е с прекратена дейност, считано от 09.01.2015г., като в потвърждение на горното прилага  и извадка партидата на ЕТ от  НАП.

Илияна Базиргянова: По отношение на посоченото от Радостина Сусанина, считам, че императивната разпоредба на чл. 41, ал.3 от ЗМСМА изрично сочи предприемане на правни действия за прекратяване на дейността в  Търговския регистър, а не фактически свързани с временно прекъсване  на дейността каквито доказателства сочи кмета на с. Овчарци. Смисълът на думите „прекратяване”  и „прекъсване” е съвсем различен, като при втората хипотеза е налице възможност във всеки един момент търговецът да възобнови дейността на фирмата си, докато в първата хипотеза не е налице такава възможност, тъй като търговското предприятие не съществува в правния мир със своето прекратяване и заличаване.

Регистрацията  като едноличен търговец обуславя наличие на хипотезата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.2 и чл.53 - 60а от Търговския закон. Наличието на регистрация на едноличен търговец, предполага осъществяване на дейност по смисъла на  ТЗ. Декларирането на обстоятелства пред ТД на НАП и НОИ, е свързано с дейността на едноличния търговец, а обстоятелство, че не е извършвал търговски дейност, не променя статута му на търговец, след като регистрацията му  съществува.

            В същия смисъл е и предвиденото в чл. 60а, т. 1 от ТЗ, според който заличаване на вписаната регистрация се извършва при прекратяване дейността на търговеца, а дотогава регистрацията е валидна.

            В подкрепа на тези изводи е чл. 10, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, според който невписани обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица

Наличието на търговска регистрация и непредприемането на действия по прекратяването й в срока по чл.41, ал.3 от ЗМСМА е достатъчно основание, за да е изпълнен състава на нарушението, тъй като до момента на заличаването му от регистъра търговецът формално - юридически продължава да е такъв. Това е така, защото макар и да не извършва фактическа дейност, едноличният търговец съществува в гражданския оборот и за него се пораждат определени права и задължения по повод факта, че съществува като правен субект - едноличен търговец.

В този смисъл съдебната практика на АС и ВАС е многобройна, последователна и непротиворечива, като в този смисъл са :

-Решение № 1001 от 22.01.2013 г. по адм. д. № 53/2013 на Върховния административен съд;

-Решение №12808 от 29.10.2009 г. на ВАС по адм. д. № 13264 / 2009.г.;

-Решение №7626 от 23.06.2016г. по адм.д. №4408/2016. на ВАС;

-Решение №13689 от 15.10.2019г. по адм.д. №8387/2019г. на ВАС.

 

Така представеното възражение по никакъв начин не опровергава изложените по горе факти за липса на предприети правни действия по заличаване/прекратяване дейността на ЕТ  и ЕООД и уведомяване на ОИК и  Председателя на ОбС Сапарева баня в законовия срок. Налице е нарушение от страна на кмета на кметство с. Овчарци Радостина Сусанина по чл.41,ал.3 ЗМСМА, по отношение на ЕТ „Радостина Сусанина- ИГ” и „Алекса 2015” ЕООД, тъй като в срок от 28.10.2019г до 28.10.2019г. вкл.   не  е  предприела необходимите действия по прекратяване на дейността като търговец и/или по освобождаването й от  длъжност в законоустановения едномесечен срок.

Разпоредбата на  чл.41, ал.1 от ЗМСМА, гласи следното: „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.“

На следващо място разпоредбата на чл. 41, ал.3 от ЗМСМА при условията на императивност и кумулативност изисква всички новоизбрани Кметове в едномесечен срок от избирането им,  в конкретния случай от 28.10.2019г. до 28.11.2019г. включително да предприемат необходимите действия за прекратяване на търговската си дейност и/или за освобождаването си от заеманата длъжност и същевременно да уведомят писмено за това Председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия т.е. липсата  и неизпълнението само  на  едно от изброените в чл. 41, ал.3 от ЗМСМА задължения, от страна на новоизбрания Кмет –представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите пълномощия.

В случая, безспорно се установява, че избрания за Кмет на с. Овчарци Радостина Сусанина не е прекратила търговската си дейност  и не е освободена като управител и едноличен собственик на капитала в указания едномесечен срок, считано от 28.10.2019 г., който срок изтича на 28.11.2019 г., както по отношение на ЕТ ”Радостина Сусанина-ИГ, така и по отношение на „Алекса 2015” ЕООД.

Безспорно липсва и уведомяване от Радостина Георгиева Сусанина до ОИК Сапарева баня  за предприети действия по чл.41, ал.3 ЗМСМА по прекратяване на дейността и/или за освобождаването й от заеманата длъжност до ОИК и  до Председателя на Общински съвет в законоустановения срок, както по отношение на едноличния търговец, така и на юридическото лице.

 Тези конкретно посочени  по горе бездействия от  страна на кмета на кметство с. Овчарци - Радостина Сусанина по отношение на двете търговски предприятия и участието й в тях,  представлява неизпълнение на закона, скрепено със съответни правни последици – прекратяване на пълномощията на Кмет, в  който смисъл е чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА във връзка с  чл. 41 ал.3 от ЗМСМА.

На основание  чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от  Изборния кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс, във връзка  с  чл. 42, ал. 1, т. 5, чл.42, ал.3, изречение трето от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК предлагам следния проект на решение - да бъдат прекратени пълномощията  на РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА СУСАНИНА, ЕГН ------------- като Кмет кметство с. Овчарци, избрана с Решение №095-МИ/ 28.10.2019г. на ОИК Сапарева баня.

 

Гласували поименно 11 членове на ОИК: „за" – 6, а именно: Илияна Базиргянова, Йорданка Наумова - Метаниева,   Милена Дашева, Емилия Гелева, Росица Йоцова, , Веселка Йорданова.

„против” - 5, а именно: Катя Димитрова, Радостина Сакаджийска. Гергана Николова,  Надежда Дерменджиева-Стършелова и Бойко Ненков.

На основание  чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30  и чл.85, ал.4 от ИК, при спазване на законно установения кворум, Общинската избирателна комисия Сапарева баня 

Р Е Ш И :

 ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4, изречение второ  от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок пред Административен съд Кюстендил по реда на чл.459 от ИК.         

Председател: Илияна Бойчева Базиргянова

Секретар: Катя Георгиева Димитрова

* Публикувано на 14.02.2020 в 15:25 часа

Свързани решения:

119-МИ/09.04.2020

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 141-МИ / 09.12.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от ПП Възраждане и обявяване на следващия кандидат за избран

 • № 119-МИ / 09.04.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Овчарци

 • № 118-МИ / 14.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Овчарци

всички решения